Công điện Phòng choonhs dịch bệnh Covid 19 

Thực hiện Công điện của Thủ Tướng Chính phủ về công tác Phòng chống dịch bệnh Covid 19, trên toàn Quốc