Công văn số 1753/UBND- của Ủy ban nhân dân huyện nNghi Xuân ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2021, về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.